บริษัท เจ. เอส. วี. เทคนิคอล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย  ท่อวงกลม  ท่อวงรี  ท่อสี่เหลี่ยม  สำหรับงานระบบระบายอากาศ  งานดูฝุ่น งาน
ลำเลียงและงานไซโล โดยเอาเครื่องจักรออโตเมติก CNC มาใช้ในการผลิตและมีการลงทุนวิจัยพัฒนามีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องมีการนำเครื่องจักรที่ผลิตท่อมาจากยุโรป อเมริกา เข้ามาพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ที่ตลาดต้องการเพื่อดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น


สินค้าคุณภาพ ผลิตตามมาตรฐาน SMACNA และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 บริษัทได้บริหารงานภายใต้แผนงานที่มีประสิทธภาพ และมีความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันกับพนักงานและ  ยึดหลักการอันแน่วแน่ในการผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


 
 
บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด 3088 ม.10 ถ.สุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-2749-9210 แฟกซ์ 0-2749-8183